Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

DIVERT online zajednica – Istraživanje izvedbe


Detalji događaja

  • Date:

Language of workshop: Croatian, English.
(English translation is down below.)
🌼DIVERT / IMRC vas poziva na novi ciklusu radionica uživo online!
U ovo doba pandemije kada su susreti uživo otežani, pripremili smo za vas novi ciklus radionica DIVERT online zajednica u kojem ćemo kroz 16 uživo online susreta od studenog 2020. do lipnja 2021. istraživati ples, pokret i izvedbu. Svi ste dobrodošli!
Radionice su namijenjene svim zainteresiranima, neovisno o invaliditetu ili tjelesnoj spremi, neovisno plešete li amaterski, rekreativno, profesionalno ili nikad niste ni plesali, neovisno gdje ste… Potrebano je računalo, mobitel i dobra internetska veza!
🌼Projekt uključuje tri tipa radionica:
🍁*Istraživanje plesa i pokreta* odvijat će se kroz plesne radionica po DanceAbility metodi, koje će voditi Helvecia Tomić, certificirana DanceAbility edukatorica.
🍁*Istraživanje izvedbe* odvijat će se kroz radionice gledanja snimki odabranih predstava, zajedničkih razgovora i refleksija – razgovora o viđenome.
🍁*Kreiranje vlastitih radova* – mentorski rad uključuje razvijanje svoje vlastite kratke video online izvedbe.
Ove radionce vodit će Iva Nerina Sibila, nagrađivana plesna umjetnica, edukatorica i publicistkinja, osnivačica i voditeljica DIVERT /IMRC kolektiva.
🌼Radionice su besplatne za sve sudionike. Možete se priključiti na jednu, a možete sudjelovati i na svih 16 radionica.
Ciklus započinjemo s 3 plesne DanceAbility radionice kao pripremu za istraživanje i kreiranje izvedbe, a nastavljamo s Istraživanjem izvedbe, ponovno u bloku od 3 radionice.
.
✅TERMINI:
DanceAbility – 18. studenog, 25. studenog i 9. prosinca 2020.
Istraživanje izvedbe – 20. siječnja, 27. siječnja i 10 veljače 2021.,
a sve od 18h do 20h na Zoom platformi.
👉Prijave su obvezne na email: inkluzivni.imrc.kolektiv@gmail.com.
Svima stojimo na raspolaganju za tehničku pomoć spajanja preko laptopa ili mobitela – u dogovoru s vama, putem telefonskog poziva navodimo kako se tehnički spojiti.
Projekt je financijski podržan od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
🌼O radionicama:
Istraživanje plesa i pokreta – DanceAbility pristup usmjeren je na improvizaciju s ciljem pronalaska i produbljivanja vlastitog kreativnog pokreta. Princip rada je iznutra prema van, kroz maštu, bez zadanih pokreta, osjećajući i razvijajući vlastite pokrete. Na radionici se radi o plesnoj improvizaciji, pronalaženju načina izražavanja sebe u trenutku, korištenju prostora u kojem se nalazimo, međusobnom neverbalnom komuniciranji i izgradnji osjećaja zajednice. Istraživat ćemo tako: pažnju na osjećanje vlastitog tijela, iskustvo jezika vlastitog tijela, odnos sebe u prostoru, otvaranje plesnog odnosa s drugima.
Istraživanje izvedbe uključuju gledanje snimki odabranih predstava iz DIVERT produkcije kao i iz svjetskog repertoara inkluzivnih radova dostupnog online, zatim razgovore i refleksiju o viđenom te razvijanje svoje vlastite kratke online video izvedbe. Mogući formati su online+live solo izvedbe ili jednostavni kratki video radovi snimani „pametnim“ telefonima. Teme ovih autorsko-izvođačkih vježbi krenut će od refleksije vlastite tjelesnosti, tema potaknutih radionicama i svega što polaznici donesu i otkriju sami tijekom projekta…
🎥VAŽNO!!!
Svi sadržaji biti će objavljivani kroz naš web, facebook i instagram, čime želimo ojačati vidljivost inkluzive umjetnosti, potaknuti samostalnost i autorsku samosvijest sudionika.
🌼Voditeljice:
Helvecia Tomić certificirana je za vođenje pokreta i plesa grupa mješovitih fizičkih mogućnosti po DanceAbility metodi. U Portugalu stječe DanceAbility edukaciju, dok u Zagrebu glumačku i plesnu edukaciju te naziv magistre makroekonomije. Kao plesna edukatorica, specijalizirana i certificirana za vođenje pokreta i plesa grupa mješovitih psiho-fizičkih mogućnosti po DanceAbility metodi, te kao glumačka i plesna izvođačica surađuje na društveno angažiranim umjetničkim projektima. U suradnji s DIVERT / IMRC od 2016. sudjeluje u predstavama Nukleon, Bella Ciao, Đavolji odvjetnik, Otklon, ožiljak: preuzimanje, Neobične ljubavi te djeluje kao edukatorica i koordinatorica edukacije. Vodi inkluzivne plesne radionice u Zagrebu, Rijeci i ostatku Hrvatske po DanceAbility metodi. Od drugih značajnijih suradnji Srce moje kuca za nju kazališta Montažstroj, projekt Skaraventer – Angelus Novus: živa razglednica iz Zagreba fizičkog i interaktivnog kazališta Teatro In Rivolta iz Italije, dramski studio umjetničko-pedagoškog programa Centra mladih Ribnjak za predškolarce i školarce.
Iva Nerina Sibila, plesna umjetnica, edukatorica i publicistkinja. Školovala se na Northern School of Contemporary Dance u Leedsu. Od 1995. djeluje kontinuirano na hrvatskoj plesnoj sceni kao izvođačica, autorica, edukatorica i publicistkinja. U brojnim projektima radi na dostupnosti i vidljivosti plesnih sadržaja, istraživanju emancipacijskih potencijala plesne edukacije te pozicioniranju plesa u širem društvenom kontekstu. Umjetnička voditeljica i osnivačica DIVERT inkluzivnog plesnog kolektiva od osnutka 2012, koji je profesionalni edukacijski i izvedbeni plesni projekt, specifičan po tome što uključuje plesače sa i bez tjelesnog invaliditeta. Osnovan je u suradnji s Hrvatskim institutom za pokret i ples i Zagrebačkim plesnim centrom, a od 2020. djeluje samostalno. Svojim kratkim i cjelovečernjim predstavama gostujemo po brojnim plesnim i kazališnim festivalima (Dioniz Osijek, TSP, Improspekcije, BOK, Plesna mreža Hrvatske – HNK Osijek, Showcase Hrvatskog centra ITI, Inkluzivne scene – Rijeka, Antisezona, MSU Zagreb, PUF, EU projekt Unlimited Access – Onasis centar Atena, Night of Inclusion – Dubrovnik, Media Diversty – Skopje, EU projekt LLB – Uferstudios Berlin, Lazareti – Dubrovnik, HNK Zadar, Studentski dom Knin, Dom mladih Split, Kliker festival Varaždin… ). Osim predstavama, čestim prisustvom u medijima te kontinuitetom edukacijskog programa ostvarujemo značajan utjecaj na hrvatsku kulturnu i društvenu scenu, pomičući granice umjetničkog izričaja i promovirajući principe inkluzije.
Nagrade: Nagrada Hrvatskog glumišta za najbolju izvedbu Slađanu Livnjaku (2016), Nagrada „Vjetar“ za istraživačke dosege Pulskog festivala alternativnog kazališta PUF, za predstavu Leima (2019).
🌼Naša misija povezati je plesače sa i bez tjelesnog i intelektualnog invaliditeta u zajedničko istraživanje plesa, izvedbe i edukacije u plesu i osigurati kontinuirani pristup suvremenom plesu svakom zainteresiranom pojedincu kroz mrežu radionica i predstava za odrasle i djecu koje izvodi inkluzivni ansambl, umjetnička istraživanja i intermedijalne projekte. Naš cilj je kreirati pristup profesionalnoj edukaciji u suvremenom plesu i povezanim izvedbenim praksama, kao i uvjete za profesionalno djelovanje temeljeno na umjetničkoj vrijednosti, a ne standariziranom tjelesnom okviru.
Radionice održavamo redovito u Zagrebačkom plesnom centru i po pozivu širom Hrvatske.
Rad na kreaciji predstava i gostovanjima od 2016. uključuje Nukleon autorice Aleksandre Janeve Imfeld, Lemia Ive Nerine Sibile, Bella Ciao Silvije Marchig, Đavolji odvjetnik Martine Tomić i Nine Gojić koja je doživjela zapaženu i inovativnu online verziju, Krupni kadrovi Silvia Marchig u koprodukciji evropskog projekta Life Long Burning te predstava za djecu i mlade Neobične ljubavi autora Žaka Valente.
Izvođači (sa i bez invaliditeta) okupljeni u DIVERT su trenutačno: Marina Bura, Mia Kevo, Josipa Lukinović, Helvecia Tomić, Irma Unušić, Leon Goličnik, Filip Sever, Marijan Pajvot, a kao umjetnički suradnici Lada Bonacci, Nina Gojić, Silvia Marchig, Tea Kantoci, Sindri Uču, Martina Tomić, Nina Gojić, Žak Valetna, Jason Mulhausen, Ognjen Vučinić.
ENGLISH
🌼DIVERT / IMRC invites you to a new cycle of live online workshops!
In this time of pandemics when live meetings are difficult, we have prepared for you a new series of DIVERT online community workshops in which we will
through 16 live online encounters
from November 2020 to June 2021
explore dance, movement and performance.
You are all welcome!
The workshops are intended for all those interested, regardless of disability or fitness, whether you dance as amateur, recreational, professional or have never danced, no matter where you are… You need a computer, mobile phone and a good internet connection!
🌼The project includes three types of workshops:
🍁* Research of dance and movement will take place through dance workshops according to the DanceAbility method, which will be led by Helvecia Tomić, a certified DanceAbility educator.
🍁* Performance research will take place through workshops of watching recordings of selected performances, joint conversations and reflections – conversations about what has been seen.
🍁* Creating your own work – mentoring involves developing your own short online video performance.
These workshops will be led by Iva Nerina Sibila, award-winning dance artist, educator and publicist, founder and leader of the DIVERT / IMRC collective.
🌼Workshops are free for all participants.
You can participate in one workshop, and you can participate in all 16 workshops.
We start the cycle with 3 DanceAbility dance workshops as a preparation for research and performance creation, and we continue with Performance Research, again in a block of 3 workshops.
.
✅DATES:
DanceAbility – November 18, November 25 and December 9, 2020
Performance Research – January 20, January 27 and February 10, 2021,
and all from 6pm to 8pm on the Zoom platform.
👉Applications are required by email: inkluzivni.imrc.kolektiv@gmail.com.
We are at everyone’s disposal for technical assistance in connecting via laptop or mobile phone – in agreement with you, we guide you how to connect technically via a phone call.
The project is financially supported by the Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia.
🌼About workshops:
Exploring dance and movement – The DanceAbility approach focuses on improvisation with the aim of finding and deepening one’s own creative movement. The principle of work is from the inside out, through the imagination, without given movements, feeling and developing one’s own movements. The workshop is about dance improvisation, finding ways to express ourselves in the moment, using the space we are in, non-verbal communication with each other and building a sense of community. We will explore thus: attention to the feeling of one’s own body, the experience of one’s own body language, the relationship of oneself in space, the opening of a dance relationship with others.
Performance research – includes watching recordings of selected performances from DIVERT productions as well as from the world repertoire of inclusive works available online, then conversations and reflection on what has been seen, and developing your own short online video performance. Possible formats are online + live solo performances or simple short video works recorded with “smart” phones. The themes of these author-performer exercises will start from the reflection of one’s own physicality, the themes stimulated by the workshops and everything that the participants bring and discover themselves during the project…
🎥IMPORTANT!!!
All content will be published through our web, facebook and instagram, by which we want to strengthen the visibility of inclusive art, encourage independence and authorial self-awareness of participants.
🌼Lead teachers:
Helvecia Tomić is certified to lead movement and dance groups of mixed physical abilities according to the DanceAbility method. In Portugal she acquired DanceAbility education, while in Zagreb she acquired acting and dance education and the title of Master of Macroeconomics. As a dance educator, specialized and certified to lead movement and dance groups of mixed psycho-physical abilities according to the DanceAbility method, and as an acting and dance performer she collaborates on socially engaged art projects. In collaboration with DIVERT / IMRC, since 2016 she has participated in the plays Nucleon, Bella Ciao, Devil’s Advocate, Deviation, Scar: Takeover, Unusual Love and acts as an educator and education coordinator. She leads inclusive dance workshops in Zagreb, Rijeka and the rest of Croatia according to the DanceAbility method. Among other significant collaborations, My Heart Beats for Her by the Montažstroj Theater, the Skaraventer – Angelus Novus project: a live postcard from Zagreb of the Teatro In Rivolta Physical and Interactive Theater from Italy, the drama studio of the Ribnjak Youth Center for preschoolers and schoolchildren.
Iva Nerina Sibila, dance artist, educator and publicist. She was educated at the Northern School of Contemporary Dance in Leeds. Since 1995, she has been working continuously on the Croatian dance scene as a performer, author, educator and publicist. In numerous projects, she works on the availability and visibility of dance content, researching the emancipatory potentials of dance education and positioning dance in a broader social context. Artistic director and founder of the DIVERT inclusive dance collective since its founding in 2012, which is a professional educational and performance dance project, specific in that it includes dancers with and without physical disabilities. It was founded in cooperation with the Croatian Institute for Movement and Dance and the Zagreb Dance Center, and since 2020 it has been operating independently. With our short and full-length performances we are guests at numerous dance and theater festivals (Dioniz Osijek, TSP, Improspekcije, BOK, Croatian Dance Network – HNK Osijek, Showcase of the Croatian ITI Center, Inclusive Stages – Rijeka, Antiseason, MSU Zagreb, PUF, EU project Unlimited Access – Onasis Center Athens, Night of Inclusion – Dubrovnik, Media Diversty – Skopje, EU project LLB – Uferstudios Berlin, Lazareti – Dubrovnik, HNK Zadar, Studentski dom Knin, Dom mladih Split, Kliker festival Varaždin…). In addition to performances, frequent presence in the media and the continuity of the educational program, we have a significant impact on the Croatian cultural and social scene, pushing the boundaries of artistic expression and promoting the principles of inclusion.
Awards: Award of the Croatian Theater for the best performance to Slađan Livnjak (2016), Award “Wind” for research achievements of the Pula Festival of Alternative Theater PUF, for the play Leima (2019).
🌼Our mission is to connect dancers with and without physical and intellectual disabilities in joint dance research, performance and dance education and to ensure continuous access to contemporary dance to every interested individual through a network of workshops and performances for adults and children performed by an inclusive ensemble, art research and intermedia projects . Our goal is to create an approach to professional education in contemporary dance and related performance practices, as well as conditions for professional action based on artistic value rather than a standardized body framework.
We hold workshops regularly at the Zagreb Dance Center and by invitation throughout Croatia.
Work on the creation of plays and guest appearances since 2016 includes Nucleon by Aleksandra Janeva Imfeld, Lemia by Iva Nerina Sibila, Bella Ciao by Silvija Marchig, Devil’s Lawyer by Martina Tomić and Nina Gojić who experienced a notable and innovative online version, Close-ups of Silvia Marchig co-produced by a European project Life Long Burning and the play for children and young people Unusual Love by Jacques Valenta.
Performers (with and without disabilities) gathered at DIVERT are currently: Marina Bura, Mia Kevo, Josipa Lukinović, Helvecia Tomić, Irma Unušić, Leon Goličnik, Filip Sever, Marijan Pajvot, and as artistic collaborators Lada Bonacci, Nina Gojić, Silvia Marchig, Tea Kantoci, Sindri Uču, Martina Tomić, Jacques Valetna, Jason Mulhausen, Ognjen Vučinić.